Mesajını Gönder, yanındayız...
  ADINIZ, SOYADINIZ
  TELEFON NUMARANIZ
  E-POSTANIZ
  ŞEHİR
  MESAJINIZI YAZINIZ...
İsteğe bağlı PDF ve JPG formatında yükleyiniz
Dosya seçilmedi
IPSO Tarım ile iletişime geçerek danışmak ve bilgi almak üzere sorularınızı iletebilirsiniz. Aklınıza takılan tüm sorularınızı yanıtlayabilmek için bekliyoruz...
Birlikte daha güçlü bir aileyiz...
IPSO Tarım
Tarım Ekipmanları
Lider Firması
BİYOMETRİK KİŞİSEL VERİ AYDINLATMA VE RIZA METNİ

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca, kişisel verileriniz, veri sorumlusu sıfatını haiz IPSO tarım A.Ş. bundan böyle “Şirket” olarak anılacaktır) tarafından; 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (Bundan böyle “Kanun” olarak anılacaktır) uygun olarak işlenecektir. Kişisel verilerinizin işlenmesi, muhafaza edilmesi ve aktarılmasına ilişkin politikalara www.ipso.com.tr web sitemiz üzerinden ulaşma imkânınız bulunmaktadır.
Kişisel Verilerin Toplanması, Hukuki Sebebi
Şirketimiz operasyonları kapsamında şirketimiz tarafından kullanılmakta olan yazılımların kullanımı, sistemde yer alan kişisel verilerin ve ticari sırların güvenliği gereğince sisteme giriş ve/veya sistemin/server sistemlerinin bulunduğu fiziki alanlara giriş için özel yetkilendirme gerekmektedir. Şirketimiz tarafından bu amaçla tarafınıza ait biyometrik veriler işlenebilecektir. Biyometrik verilerinize ilişkin olarak şirketimiz tarafından gerekli teknik, idari ve hukuki tedbirler alınmış olup, kişisel verilerinizin toplanmasının hukuki sebebi temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydı ile şirketimiz meşru menfaatlerinin teminidir.
Kişisel Verilerin İşlenme Amacı
Biyometrik verileriniz açık rıza vermeniz halinde; Kanun’un 5. ve 6 maddeleri gereği Kanun ve sair mevzuata uygun şekilde aşağıdaki amaçlar ile işlenecektir.

 • İş sözleşmesi hükümlerinin ve istihdam ilişkisinin uygulanması ve mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerin ifası,
 • Şirket operasyonlarına ilişkin işlem güvenliğinin sağlanması (satış, pazarlama, finans, üretim, arge, çalışmalarının sürekliliğinin sağlanması)
 • Veri güvenliğine ilişkin politikaların ve acil durum süreçlerinin ve kurallarının uygulanması,
 • Taşınır mal ve araçların güvenliğinin sağlanması,
 • Şirket kullanımındaki yazılım ve sistemlerin güvenliğinin sağlanması,

Yukarıda belirtilmiş olan kişisel veriler Kanun’un II. Bölümünde yer alan; 4,5,6,7,8 ve 9. madde hükümlerine uygun olarak yukarıda belirtilmiş olan amaçlar ile işlenmektedir.
Kişisel Verilerin Aktarılması
Toplanan kişisel verileriniz yukarıda yer alan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda sistemlerimizde muhafaza edilecek olup, zorunluluk bulunması halinde iş ortaklarımız ve kanunen yetkili kamu kurumlarına aktarılacaktır. Şirketin kullanmakta olduğu yazılım ve sistemlerin kullanımı amacıyla biyometrik kişisel verileriniz yurtdışında bulut/server ve veri muhafazası hizmeti veren Microsoft, Salesforce ve SAP platformlarına kişisel verileriniz aktarılacaktır.
Kişisel Veri Sahibinin Hakları
Kanun’un 11. maddesi doğrultusunda veri sahibi olarak aşağıda yer alan haklarınız bulunduğunu önemle hatırlatmak isteriz.

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmiş ise bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, durumun verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini talep etme
 • Kişisel verilerin işlenmesini gerektirir sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerinizin silinmesini, yok edilmesini talep etme, durumun verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini talep etme
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinizde bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme,

Tarafınıza yukarıda izah edilen açıklamalara istinaden, Kanun’un 11. maddesinde yer alan haklarınıza ilişkin taleplerinizi www.ipso.com.tr uzantılı internet adresimizde yayınlanmış olan Veri Sahibi Başvuru Formu’nu doldurarak Şirket’e iletebilirsiniz. Talepleriniz en kısa zamanda (en geç 30 gün) karşılanacak olup talebinizin karşılanmasının bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verilerin Korunması Kurulu tarafından yayımlanmış olan tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilecektir.                                             Okudum ve anladım

Ad-Soyad                              :
İmza                                       :
Tarih                                       :

 BİYOMETRİK KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI AÇIK RIZA METNİ

 

                                           Biyometrik Veriler Açık Rıza

 

(Ö)
EVET

 

(X)
HAYIR

 

 

 

 

“Biyometrik Kişisel Verilerin Aydınlatılması” metni içeriğine ve amaçlarına uygun olarak, şirket faaliyetlerinin sürekliliği ve güvenliğinin sağlanması amacıyla biyometrik verilerinizin işlenmesine ve Microsoft, Salesforce ve SAP platformlarına aktarılmasına rıza verip vermediğinizi belirtiniz.

 

 

                             

Ad-Soyad                              :
İmza                                       :
Tarih                                       :

 

Kişisel Verilerin Korunması
Üçüncü Taraf Veri Aktarım Taahhütnamesi
Veri Saklama ve İmha Politikası
Kamera Sistemleri Aydınlatma Metni
Veri Sahibi Başvuru Formu
Kişisel Veri İmha Tutanağı
Kamera Sistemleri Erişim Taahhütnamesi
Biyometrik Kişisel Veri Aydınlatma ve Rıza Metni
COPYRIGHT ALL RIGHT RESERVED ( C ) IPSO 2021