Mesajını Gönder, yanındayız...
  ADINIZ, SOYADINIZ
  TELEFON NUMARANIZ
  E-POSTANIZ
  ŞEHİR
  MESAJINIZI YAZINIZ...
İsteğe bağlı PDF ve JPG formatında yükleyiniz
Dosya seçilmedi
IPSO Tarım ile iletişime geçerek danışmak ve bilgi almak üzere sorularınızı iletebilirsiniz. Aklınıza takılan tüm sorularınızı yanıtlayabilmek için bekliyoruz...
Birlikte daha güçlü bir aileyiz...
IPSO Tarım
Tarım Ekipmanları
Lider Firması
KAMERA SİSTEMLERİ ERİŞİM TAAHHÜTNAMESİ

İşbu Taahhütname, veri sorumlusu sıfatına sahip IPSO Tarım A.Ş. (Bundan böyle “ŞİRKET” olarak anılacaktır) bünyesinde görev yapmakta olan ÇALIŞAN’ın; ŞİRKET olarak kurumsal yapılanması, iş sağlığı/güvenliği ilkeleri ve genel çalışan/ziyaretçi güvenliğinin sağlanması kuralları çerçevesinde ŞİRKET bünyesindeki ortak alanlara yerleştirilmiş olan kapalı sistem güvenlik kameralarına ve kamera kayıt sistemlerine erişim yetkisine sahip olmakla birlikte görevi gereğince kişisel veri ve ticari sır mahiyetindeki bilgilere ilişkin olarak aydınlatılması ve bilgilendirilmesi sonrasında tanzim edilmiştir.

ŞİRKET yerleşkesinde bulunan kapalı sistem güvenlik kameraları tarafından kayıt altına alınarak toplanan görüntülerin; kişisel veri içermesi, ticari sır niteliği, Anayasa ile teminat altına alınmış kişilik hakkı ve özel yaşam hakkının korunmasına ilişkin ilkeler çerçevesinde; görüntü ve içeriklerinin gizli tutulması gereken bilgiler/veriler olduğunun, ŞİRKET tarafından yazılı onay verilmedikçe açıklanmaması gerektiğinin bilincinde olduğumu, şahsi sırlarım gibi muhafaza etmeyi ve ŞİRKET mensubu olan veya ŞİRKET dışındaki üçüncü şahıslara açıklamamayı, görüntüleri yalnızca kayıt amacına ve görev tanımımda yer alan sınırlar çerçevesinde amacına uygun olarak kullanacağımı, yetkisiz üçüncü kişilere aktarım yapmayacağımı, ŞİRKET mensubu olan veya ŞİRKET dışındaki üçüncü kişilerin erişiminden korumak için gerekli objektif dikkat ve özeni göstermeyi, ŞİRKET tarafından bu konuda iletilecek olan duyuru, yönetmelik, prosedür ve diğer politikalara uygun davranmayı kabul, beyan ve taahhüt etmekteyim.

Birinci madde kapsamında yer alan açıklamalarım doğrultusunda ŞİRKET bünyesinde görev yapmama dayanak teşkil eden; iş sözleşmesi, hizmet sözleşmesi, danışmanlık sözleşmesi vb. metinlerin ve ŞİRKET kurumsal yapılanması gereğince yayımlanmış olan “Kamera Görüntüsü İzleme Ve Kayıt Talep Prosedürü”, “Kişisel Verilerin Korunması Politikası”, “Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi, Anonimleştirilmesi Politikası”, “Etik Kurallar Politikası” hükümlerinin işbu Taahhütnamenin ayrılmaz parçası olarak uygulanması gerektiğinin bilincinde olduğumu, yine taahhütname hükümlerine uygun olarak yürürlükte bulunan mevzuat hükümlerine uygun davranacağımı, taahhüdümü ihlali ettiğim ve/veya ihlalleri zamanında ŞİRKET yetkililerine bildirmediğim takdirde ŞİRKET’in uğrayacağı doğrudan ve dolaylı tüm zararları karşılayacağımı, ŞİRKET bünyesindeki görevimin sona ermesini takiben süresiz olarak devam edecek olan bu yükümlülüğü kendi rızamla kabul ve taahhüt ettiğimi beyan ederim.

 

Taahhüt Eden                             :
Tarih                                          :
İmza                                          :

Kişisel Verilerin Korunması
Üçüncü Taraf Veri Aktarım Taahhütnamesi
Veri Saklama ve İmha Politikası
Kamera Sistemleri Aydınlatma Metni
Veri Sahibi Başvuru Formu
Kişisel Veri İmha Tutanağı
Kamera Sistemleri Erişim Taahhütnamesi
Biyometrik Kişisel Veri Aydınlatma ve Rıza Metni
COPYRIGHT ALL RIGHT RESERVED ( C ) IPSO 2021