Mesajını Gönder, yanındayız...
  ADINIZ, SOYADINIZ
  TELEFON NUMARANIZ
  E-POSTANIZ
  ŞEHİR
  MESAJINIZI YAZINIZ...
IPSO Tarım ile iletişime geçerek danışmak ve bilgi almak üzere sorularınızı iletebilirsiniz. Aklınıza takılan tüm sorularınızı yanıtlayabilmek için bekliyoruz...
Birlikte daha güçlü bir aileyiz...
IPSO Tarım
Tarım Ekipmanları
Lider Firması
MÜŞTERİ AYDINLATMA METNİ

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca kişisel verileriniz veri sorumlusu sıfatını haiz IPSO Tarım Anonim Şirketi (Bundan böyle “Şirket” olarak anılacaktır) tarafından; 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (Bundan böyle “Kanun” olarak anılacaktır) uygun olarak işlenecektir. Kişisel verilerinizin işlenmesi, muhafaza edilmesi ve aktarılmasına ilişkin politikalara https://www.ipso.com.tr/ üzerinden ulaşma imkanınız bulunmaktadır.

Kişisel Verilerin Toplanması, Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz şirketimizin ticari faaliyetleri gereğince satış ve satış sonrası hizmetler, garanti hizmetleri, şikayet ve talep başvuruları, müşteri memnuniyetine yönelik çalışmalar gereğince fiziken yüz yüze, telefon, e-posta, internet sitesi, çağrı merkezi, bayilerimiz vasıtası ile veya şirketimiz ile iletişim kurmuş olduğunuz kanallar üzerinden kanunun 5. ve 6. maddelerine uygun olarak toplanmaktadır.
Şirketimiz;
A-) Kanunlarda açıkça öngörülen hallerde, hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi amacıyla,
B-) Tarafı olduğumuz sözleşmelerin kurulması ve ifası amacıyla,
C-) Bir hakkın tesisi, korunması ve kullanılması
D-) Temel hak ve özgürlüklere zarar vermemek kaydı ile şirketimizin hukuken kabul görecek meşru menfaatlerinin korunması amacıyla; Kanun’un 5. ve 6 maddeleri gereği Kanun ve sair mevzuata uygun şekilde işleyecektir. Şirketimiz tarafından toplanan kişisel veri kategorileri; kimlik (ad, soyad, TC kimlik numarası), iletişim (kişisel ve kurumsal adres, cep telefonu numarası, kurumsal telefon numarası, faks numarası, e-posta adresi), finans (tarımsal faaliyetlerde kullanılan ekipman ve teçhizat, yürütülen tarımsal faaliyetin kapsamı, tarımsal faaliyete ilişkin malvarlığı, finansal performans bilgileri, kredi ve risk bilgileri), müşteri işlem (çağrı merkezi kayıtları, senet, çek, fatura sipariş bilgisi, talep bilgisi) verileridir.
Kanun’un 5. ve 6 maddeleri gereği Kanun ve sair mevzuata uygun şekilde işleyecektir.  
Şirketimiz tarafından toplanan kişisel veriler, Şirket tarafından aşağıdaki amaçlar doğrultusunda işlenecektir.

 

 • Şirket faaliyet ve operasyonlarının (satış, pazarlama, finans, üretim, arge, işlem güvenliği, satış sonrası hizmetler, teknik servis hizmetleri, risk yönetimi, kullanıcı/müşteri-bayi hizmetlerinin organize edilmesi, teknik servis hizmetlerinin sunumu) sürekliliğinin sağlanması, (A,B,C,D)
 • Satış ve satış sonrası hizmetlerin ifası, (A,B,C,D)
 • Şirketin dahil olduğu global şirket faaliyetlerinin sürekliliği, (A,B,C,D)
 • Müşteri memnuniyeti, anket etkinlik, talep ve şikayet yönetimi (A,B,C,D)
 • Reklam, promosyon, anket, kampanya içerikli tarafınıza elektronik ileti, sms ve çağrı merkezi vasıtası ile arama yapılması, (A,B,C,D)

 

Yukarıda yer alan kişisel verilerinize ilişkin Kanundan kaynaklanan işleme sebep ve amaçları parantez içerisinde bilgilerinize sunulmuştur.

Açık Rızanınız Bulunması Halinde;

 • Şirket her türlü faaliyet ve operasyonlarının sürdürülmesi amacıyla, Şirketin kullanmakta olduğu yazılım ve sistemlerin kullanımı ve yurtdışında bulut/server ve veri muhafazası hizmeti veren Microsoft, Salesforce ve SAP platformlarına kişisel verileriniz aktarılacaktır.
 • Şirketin dahil olduğu global ticari süreçlerin ifası, satış ve satış sonrası hizmetlere ilişkin global ticari kararların oluşturulması amacıyla kişisel verileriniz ……………’de mukim … …  ile paylaşılacaktır.

Kişisel Verilerin İşlenme Amacı
Toplanan kişisel veriler Kanun’un II. Bölümünde yer alan; 4,5,6,7,8 ve 9. madde hükümlerine uygun olarak yukarıda belirtilmiş olan amaçlar ile işlenmektedir. Toplanan kişisel verileriniz yukarıda yer alan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda iş ortaklarımız, bayilerimiz, tedarikçilerimiz, kanunen yetkili kamu kurumları ve açık rızanızın varlığı halinde yurtdışına aktarılacaktır.

Kişisel Verilerin Yurtdışına Aktarılması ve Amacı
İşbu Aydınlatma Metni doğrultusunda açık rızanızın varlığı halinde yukarıda yer alan amaçlar doğrultusunda kişisel verileriniz bu amaçlar ile sınırlı olmak kaydı ile yurtdışına aktarılabilecektir. Yurtdışına veri aktarımı amacı, şirketin kullandığı yazılımlara ulaşım, yurtdışında yerleşik server veya bulut ortamında verilerin muhafazası, şirketin dahil olduğu global grup organizasyonu gereğince satış ve satış sonrası hizmetlere ilişkin global ticari karar süreçlerinin yönetilmesidir. Yurtdışına aktarılmakta olan kişisel verileriniz veri aktarımının yapıldığı yurtdışında yerleşik tüzel kişilik ile Şirket arasında mevcut sözleşmesel ilişki gereğince gerekli idari, teknik, teknolojik ve hukuki korumaya sahip bulunmaktadır. Bu doğrultuda Kanun’un amir hükümleri ve özellikle m.8 ve m.9 gereğince Şirket mevzuat hükümlerine uygun davranacaktır.

Kişisel Veri Sahibinin Hakları
Kanun’un 11. maddesi doğrultusunda veri sahibi olarak aşağıda yer alan haklarınız bulunduğunu önemle hatırlatmak isteriz.

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmiş ise bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, durumun verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini talep etme
 • Kişisel verilerin işlenmesini gerektirir sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerinizin silinmesini, yok edilmesini talep etme, durumun verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini talep etme
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinizde bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme,

Tarafınıza yukarıda izah edilen açıklamalara istinaden, Kanun’un 11. maddesinde yer alan haklarınıza ilişkin taleplerinizi https://www.ipso.com.tr/ uzantılı internet adresimizde yayınlanmış olan Veri Sahibi Başvuru Formu’nu doldurarak Şirket’e iletebilirsiniz. Talepleriniz en kısa zamanda (en geç 30 gün) karşılanacak olup talebinizin karşılanmasının bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verilerin Korunması Kurulu tarafından yayımlanmış olan tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilecektir.                                          
Okudum ve anladım


Ad-Soyad                              :
İmza                                       :
Tarih                                       :

MÜŞTERİ AÇIK RIZA METNİ

Aşağıda belirtilen amaçlar doğrultusunda kişisel verilerinizden hangilerinin işlenmesine rıza verdiğinizi belirtiniz.

(Ö)
Evet

(X)
Hayır

(Ö)
Tümüne Evet

(X)
Tümüne Hayır

 

 

 

 

 

 • Kimlik verisi

 

 

 

 

 • İletişim verisi

 

 

 • Finans verileri

 

 

 • Müşteri işlem verileri

 

 

Yukarıda işaretlediğiniz kişisel verilerinizin aşağıdaki amaçlar ile işlenmesine rıza verip vermediğinizi belirtiniz.

(Ö)
Evet

(X)
Hayır

(Ö)
Tümüne Evet

(X)
Tümüne Hayır

 

 

 

 

 

 • Ürün satışı, ürün teslimi, satış sonrası hizmetlere yönelik teknik servis hizmetlerinin hız ve kalite standartlarının arttırılması tarafınıza daha hızlı hizmet sunulmasının temini ve ayrıca reklam, promosyon, anket, kampanya içerikli tarafınıza elektronik ileti, sms ve çağrı merkezi vasıtası ile arama yapılması amacıyla iletişim kişisel verileriniz bayilere ve Şirket’in iş ortaklarına aktarılacaktır.

 

 

 

 

 • Şirketin dahil olduğu global ticari süreçlerin ifası, yatırım, satış ve satış sonrası hizmetlere ilişkin global ticari kararların oluşturulması amacıyla kişisel verileriniz …………………’de mukim … …ve ……………’de mukim … … ve ayrıca yazılım ve sistemlerin kullanımı, yurtdışında bulut/server ve veri muhafazası hizmeti veren Microsoft, Salesforce ve SAP platformlarına aktarılacaktır.

 

 

 

Açık rızanızı dilediğiniz zaman geri alma hakkınız olduğunuzu hatırlatmak isteriz.


Ad-Soyad                              :
İmza                                       :
Tarih                                       :

 

COPYRIGHT ALL RIGHT RESERVED ( C ) IPSO 2021